سەردێر

5 وەرزش کە چەوری ناوەوەی ڕانەکانت زۆر بەباشی دەتوێنێتەوە

ئەمەی خوارەوە کۆمەڵێک وەرزشە کە چەوری ناوەوەی ڕانەکانت زۆر بەباشی دەتوێنێتەوە:

 

وەرزشی Burpees

سەرەتا بە ڕێکی  بنوشتێرەوە بۆ زەوی و قاچەکانت بۆ دواوە درێژ بکە و بیهێنەرەوە و دواتر هەڵبستەرەوە و باز بدە و دوبارەی بکەرەوە. ١٠ جار

 

وەرزشی Curtsy lunge

بە ڕێکی بوەستە و دواتر قاچێکت ببە پشتەوە و لەسەری بنوشتێرەوە . ١٠ جار

 

 

وەرزشی Glute kickbacks

-بچۆرە سەر دەست و ئەژنۆ و هەرجارێک قاچێکت بەرز بکەرەوە بۆ دواوە، ١٠ جار

 

 

وەرزشی Frog jumps

-بەڕێکی بوەستە و دواتر بە شێوەی بۆقی بازبدە بۆ خوارەوە و قاچەکانت بکەرەوە. ١٠ جار

 

 

وەرزشی Sumo goblet squat

قاچەکانت بکەرەوە و دواتر سکواتی لەسەر بکە. ١٠ جار