سەردێر

10 باڵندە زیاتر لە بونەوەری ئاسمانی دەچن و زۆر سەیرن!

ئەمەی خوارەوە  وێنەی کۆمەڵێک باڵندەیە کە  زیاتر لە بونەوەری ئاسمانی دەچن و زۆر سەیرن!

 

باڵندەی  Andean Condor

باڵندەی Swinhoe’s pheasant​​​​​​​

باڵندەی Potoo

باڵندەی  Christmas frigatebird

 

باڵندەی  Golden Pheasant

باڵندەی  Superb bird-of-paradise

 

باڵندەی  King Vulture

باڵندەی   Cock-of-the-Rock

باڵندەی  Hornbill

باڵندەی Mandarin