نازێ نێرگزا حەوشێ شاکارێکی ناوازە

خەڵک

گور بوو گور بوو
گور بوو گور بوو
اگرێ دلێ من گور بوو
وه‌ك رۆكا هاڤینێ زه‌ر بوو
زه‌ركی ژ په‌رگێن داران
ژێ تێ بێهنا هناران
هنارێ ژ ده‌شتا خوارێ

با بوو با بوو
بایێ پایزێ رابوو
بروو شه‌ڤێ ئەسمه‌ر بوو
كه‌زی سۆركی قه‌مه‌ر بوو
سۆركی ژ هنا هندێ
ه‌ز كوشتم پۆز بلندێ
روویێ رندێ وه‌ك فندێ
با بوو با بوو
بروو شه‌ڤێ ئەسمه‌ر بوو

سر بوو سر بوو
به‌رف و سه‌قه‌م و سر بوو
كنێ دانه‌كه‌ت تارێ
دلكێ من هاته‌ خوارێ
ژ كه‌ربا كه‌چا باژاران
باژار بوو وه‌ك قاقۆسێ
مامه‌ ل به‌ندا بوهارێ
سر بوو سر بوو
به‌رف و سه‌قه‌م و سر بوو

گه‌ش بوو گه‌ش بوو
بوهارا ل گه‌لیان گه‌ش بوو
سه‌یرانا یارا خوه‌ش بوو
نازێ نێرگزا هه‌وشێ
چاڤ به‌ردا بوو پسمامان
پسمام فیتێ مێرا یه‌
خه‌ونا من بوو قۆساقارێ
گور بوو گور بوو
وه‌ك رۆكا هاڤینێ زه‌ر بوو